We start  from here


Euro-Mediterranean Cooperation

Read More


Raise Your Voice

 Online Radio


The World Programme for Human Rights Education From the First Phase to the Second Phase

 

On 10 December 2004, the General Assembly of the United Nations proclaimed the World Programme for Human Rights Education (2005-ongoing) to advance the implementation of human rights education programmes in all sectors.

Read More


 

 

 


 
 
 
 Prof. Krzysztof Wójtowicz

General Information

First name: Krzysztof

Last name: Wójtowicz

Contact:  +48 71 375 2325
                 kwojtow@prawo.uni.wroc.pl


Work: Professor of International and European Law, the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland

Title: Professor

Office hours: Faculty of Law, Administration and Economics, ul. Uniwersytecka 3, Building A, room 221, Thursday 10.30-11.30 am

Major Research Interests: 

European, International and Constitutional Law

Fields of potential MA-thesis supervision or support: 

International law, European integration, modern constitutionalism, Human Rights.

Publications: 
 
  • "Funkcja kontrolna Sejmu w zakresie integracji europejskiej" (The Oversight Function of the Sejm in Relation to European Integration), Przegląd Sejmowy 3 (86)/2008.

  • "Odpowiedzialność sądów krajowych za naruszenie prawa wspólnotowego - perspektywa polska" (Responsibility of National Courts for the Breach of Community Law-Polish Pespective" [in:] "Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski" (red. M. Granat), Warszawa 2007, s. 56-69.

 

  • "Polskie sądy wobec wykładni prawa zawartej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości" (Attitude of the Polish Courts towards Interpretation of Law in Decisions of the European Human Rigths Court and the European Court of Justice) [in:] "Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 447-463.

 

  • "Otwarcie Konstytucji na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne" (redakcja) (The Receptivity of the Constitution of the Republic of Poland to International and Supranational Law - editor), Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2006.

 

  • "Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm", (The Principle of Proportionality as a Criterion for Assessing the Constitutionality of Legal Norms) [in:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006. 

 

  • "Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej" (Protection of Human Rights in the European Union) [in:] "System ochrony praw człowieka", wyd. II, Zakamycze 2005.

 

  • "Współpraca sądów krajowych z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości - wybrane zagadnienia ustrojowe" (Cooperation of National Courts with the European Court of Justice - selected problems) [in:] "Polska w Unii Europejskiej" Zakamycze 2005. 

 

  • "Bezpośredni skutek przepisów prawa wspólnotowego w porządku prawnym RP" (Direct Effect of Provisions of Community Law in the Polish Legal Order) [in:] Kwartalnik Prawa Publicznego Nr 2/2004. 

 

  • "Pozycja ustawy w polskim porządku konstytucyjnym po akcesji" (Status of the Statute in the Polish Constitutional Order after Accession to EU) [in:] "Parlament Europejski i parlamenty narodowe" Wrocław 2004. 

 

  • "Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy - podstawy ustroju i porządku prawnego Unii Europejskiej", (Draft Treaty establishing a Constitution for Europe - from the standpoint of Constitutional Law) Przegląd Sejmowy 2 (61)/2004.